กิจกรรม การอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) ในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

567