ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน Protocol Synopsis เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

475

ขอเชิญท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การเขียน Protocol Synopsis เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย

ในวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น.  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/DJcWopS7QzUw4x9B6

หมายเหตุ : เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม (รับจำนวน 80 ท่าน)
1. ค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์
– บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 300 บาท (จำนวน 50 ท่าน)
– บุคคลภายนอก 600 บาท (จำนวน 30 ท่าน)
2.ผู้เข้าร่วมต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 80 %

☎️ หากมีข้อสงสัยในการสมัคร ติดต่อได้ที่ : งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 053-776000 ต่อ 1907 และ E-mail : rdi.rs@crru.ac.th