สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
“หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”
ในวัน อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.30 – 16.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM

วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย

สามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/CYkutkV4t4B4TF5m9

หมายเหตุ : เงื่อนไขการได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม (รับจำนวน 80 ท่าน)
1. ค่าลงทะเบียนอบรมออนไลน์
– บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 300 บาท (จำนวน 50 ท่าน)
– บุคคลภายนอก 600 บาท (จำนวน 30 ท่าน)

2.ผู้เข้าร่วมต้องมีเวลาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 80 %
3.ผู้เข้าร่วมอบรมต้องผ่านการทดสอบเป็นช่วงๆ และมีผลการทดสอบคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 70 %

☎️ หากมีข้อสงสัยในการสมัคร ติดต่อได้ที่ : งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 053-776000 ต่อ 1907 และ E-mail : rdi@crru.ac.th