Menu

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีวิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีเป้าหมายเชิงกระบวนการในการบูรณาการการทำงานเพื่อท้องถิ่น กับศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และนวักรรม ต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพหรือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ด้านสังคมวัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์และความโดดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หรือที่องค์การสหประชาชาติกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาง 17 เป้าหมาย (Sustainable Development Goals: SDGs)

กรณีศึกษา

Continue to the category

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า การลงทุนฯ ส่งเสริมงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า การลงทุนฯ ส่งเสริมงานวิจัยสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและส่งเสริมนวัตกรรม เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และนโยบายสาธารณะ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและผลิตงานวิจัยเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์...

การจัดการแหล่งน้ำ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำ และทะเล

การจัดการแหล่งน้ำ เพื่อความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำ และทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีแผนงานในการบริหารจัดการและอนุรักษ์แหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยและพื้นที่ใกล้เคียงที่เชื่อมโยงกับชุมชน ทั้งในลักษณะของหนอง คลอง แม่น้ำ และทะเล โดยภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบข้าง มีโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัว...

ทีมรับมือแผ่นดินไหว (CERT) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน

ทีมรับมือแผ่นดินไหว (CERT) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สูง และมีการบริการวิชาการรวมถึงบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานมีความปลอดภัย ยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพิบัติภัยแผ่นดินไหว ที่มีกิจกรรมสวัสดิการ อาสาพัฒนา และการเฝ้าระวังและการป้องกันดังกล่าว...

กฎหมายและการเมืองภาคประชาชน สู่ความยุติธรรมในสังคม

สำนักวิชานิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 8 และ 23 มีนาคม 2565 ในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา...

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และการเงินระดับฐานราก ผ่านโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 33 ตำบล ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น...

การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน

การขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหาร สู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนายกระดับความปลอดภัยด้านอาหารโครงการอาหารกลางวันของเด็ก โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีเกิด ตำบลเจริญราษฎร์อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการพัฒนาสุขภาวะด้านโภชนาการของเด็กเล็ก...

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกลุ่มเลี้ยงปลานิล เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกลุ่มเลี้ยงปลานิล เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับกลุ่มเลี้ยงปลานิล ชุมชนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายภายใต้โครงการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และขยายผล การดำเนินงานโครงการตามพระราโชบาย และเผยแพร่ผลงานศาสตร์พระราชาสู่การเรียนรู้ในชุมชน...

U2T CRRU สร้างโอกาส สร้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน

U2T CRRU สร้างโอกาส สร้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล โดยในปี 2565 มีผลการดำเนินงานต่อยอดในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T...

นวัตกรรมการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นพลังงานเพื่อคนพื้นที่สูง

นวัตกรรมการแปรรูปขยะอินทรีย์เป็นพลังงานเพื่อคนพื้นที่สูง มหาวิทยาลัยรายภัฏเชียงราย ให้ความสำคัญกับการเข้าถึงพลังงานและการจัดการพลังงานหมุนเวียนของทุกคน โดยเฉพาะพื้นที่สูง เช่น ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ที่มีปัญหาด้านปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งจากการประเมินปัญหาจำเป็นต้องให้ความรู้และสร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ เพราะเป็นขยะที่มีมากและไม่มีการคัดแยกอย่างเป็นระบบ...

เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชน ลดความไม่เสมอภาคในสังคม

เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือประชาชน ลดความไม่เสมอภาคในสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโครงการจิตอาสาพระราชทาน มร.ชร. สร้างบ้านช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยเมื่อวันที่ 8 - 9...

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันไฟป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำหรับประชาชน เพื่อป้องกันไฟป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศ สำนักวิชาสังคมศาสตร์ ได้นำความเชี่ยวชาญตามศาสตร์สู่การบริการวิชาการและต่อยอดการบริการวิชาการงานวิจัยเชิงพื้นที่ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรมการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ระบุจุดสำคัญ เส้นทางลาดตะเวนไฟป่า ชุมสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายาก ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ให้กับประชาชน ให้มีความสามารถระบุจุดสำคัญเส้นทางลาดตะเวนไฟป่า ชุมสมุนไพรและพันธุ์ไม้หายากในชุมชน...
Video thumbnail
หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม : เทศบาลนครเชียงราย
03:35
Video thumbnail
หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม : ตำบลนางแล อำเภอเมือง
03:53
Video thumbnail
หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม : ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน
04:02
Video thumbnail
หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม : ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
03:20
Video thumbnail
หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม : ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย
03:50
Video thumbnail
Research Talk : ศูนย์วิจัยชุมชนตำบลท่าสุด
03:56
Video thumbnail
Research Talk EP.8 : การวิจัยระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว
03:46
Video thumbnail
Research Talk EP.9 : การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหว
03:59
Video thumbnail
Research Talk EP.10 : การยกระดับผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานเชียงรายแบรนด์
03:39
Video thumbnail
Research Talk EP.11 : การออกแบบและพัฒนาสีย้อมธรรมชาติ
03:54
Video thumbnail
Research Talk EP.12 : การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974
03:53