RDI Home2023-05-19T11:09:31+07:00

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2564 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล รับจำนวน [...]

Go to Top