RDI Home2023-02-07T13:53:01+07:00

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกั บมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย”

ประกาศ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "ฝึกอบรมผู้ช่วยนักวิจัย" ประจำปี พ.ศ.2564 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย ฝึกประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูล รับจำนวน [...]

Go to Top