RDI Home2023-02-07T13:53:01+07:00

22มิ.ย., 2022

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566   หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม [...]

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ [...]

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley [...]

แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

   

Go to Top