งานบริหารทั่วไป
นางสาวอุทยาน ทองดี
นางสาวอุทยาน ทองดีหัวหน้าสำนักงาน
โทร 1902
นางสาวเอริ นากุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1901
งานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรมนักวิจัย ชำนาญการ
โทร 1908
นายจิรายุทธ กาบปัญโญ
นายจิรายุทธ กาบปัญโญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1905
นายธนาทร คำบุญทาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย
นางอัจฉรา สินไชยกุล
นางอัจฉรา สินไชยกุลนักวิจัย
โทร 1907
นายเจนณรงค์ ยศมูล
นายเจนณรงค์ ยศมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 1910
งานระบบสารสนเทศงานวิจัย
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้มนักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร 1909