งานบริหารทั่วไป
นางสาวอุทยาน ทองดี
นางสาวอุทยาน ทองดีหัวหน้าสำนักงาน
นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์
นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม
นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรมนักวิจัย ชำนาญการ
นายจิรายุทธ กาบปัญโญ
นายจิรายุทธ กาบปัญโญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานมาตรฐานและการเผยแพร่งานวิจัย
นางอัจฉรา สินไชยกุล
นางอัจฉรา สินไชยกุลนักวิจัย
นายเจนณรงค์ ยศมูล
นายเจนณรงค์ ยศมูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
งานระบบสารสนเทศงานวิจัย
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม
นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้มนักวิชาการคอมพิวเตอร์