ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง
อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี
อาจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน
อาจารย์สุรพงษ์ วงษ์ปาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา