🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม 🌟
⭐️ การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ⭐️
✅ 26-28 กุมภาพันธ์ 2566
📍 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
🌟 การปาฐกถาพิเศษ
พลวัตการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
⭐️ การบรรยายพิเศษ
การสร้างภูมิทัศน์ใหม่ เพื่อพลิกโฉมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
27 กุมภาพันธ์ 2566
💡 การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 23
🌿 การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
🌈 การนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ด้านสุนทรียะ ดนตรีและศิลปะ
✈️ การแสดงผลงาน Science Fair โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
📈 การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
28 กุมภาพันธ์ 2566
✅ การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา”
💸 การประกวดผลงาน Research to Market : R2M at CRRU สำหรับนักศึกษา
💡 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4
📍 สถาบันวิจัยและพัฒนา : ทำงานเชิงรุก ทันสมัย มืออาชีพ