P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

#85919 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N12 (S2P9) พัฒนานวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของวัยแรงงานในภาคชนบทและเมือง เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย

#85920 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85921 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P11 (S2) พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

SF F9 (S2P11) ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

#85888 : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: กลุ่มเรื่อง สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

#85890 : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ : กลุ่มเรื่อง แพะ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

#85891 : ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ: กลุ่มเรื่อง สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามเชิงพาณิชย์ (ขยายผล) 

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

#85893 : ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ : กลุ่มเรื่อง แพะ (ขยายผล)

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 23:59 น.

SF F10 (S2P11) เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่น

#85895 : กลุ่มเรื่อง แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการตลาดและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Innovative House)

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85896 : กลุ่มเรื่อง การพัฒนาวัสดุขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85897 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์สาหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85898 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N17 (S2P11) ยกระดับการเกษตรแบบ Smart farming ที่ครบห่วงโซ่คุณค่า ในชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

#85903 : กลุ่มเรื่อง การผลิตและแปรรูปผลไม้เพื่อการส่งออก

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85904 : กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมไม้ดอกไม้ประดับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P12 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบสำหรับสังคมคุณธรรม การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการเสริมสร้างธรรมาภิบาล โดยใช้ผลการวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

SF N19 (S2P12) เสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

#85913 : กลุ่มเรื่อง การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N18(S2P12)พัฒนาสังคมคุณธรรม

#85912 : กลุ่มเรื่อง คนไทย 4.0 เพื่อสังคมคุณธรรม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P14 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสวัสดิภาพสาธารณะ โดยใช้ผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

SF N24 (S2P14) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิภาพสาธารณะ

#85915 : กลุ่มเรื่อง ความปลอดภัยทางถนน

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N23(S2P14)สังคมไทยไร้ความรุนแรง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

#85914 : กลุ่มเรื่อง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P15 (S2) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริโภคอย่างยั่งยืนและการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

SF N26 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

#85906 : กลุ่มเรื่อง ด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N27 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์และมลพิษในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

#85907 : กลุ่มเรื่อง ด้านนิเวศและมลพิษในภาคอุตสาหกรรม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N28 (S2P15) พัฒนาและเร่งแก้ไขปัญหาด้านนิเวศน์ มลพิษและการบริโภค ในภาคเมืองและชุมชน รวมทั้งยกระดับการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ

#85908 : กลุ่มเรื่อง ด้านการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P16 (S2) พัฒนานโยบายและต้นแบบเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

SF N31 (S2P16) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ต้นแบบ และระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบ รวมทั้งการพื้นฟูและช่วยเหลือในภาคอุตสาหกรรม จากภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#85909 : กลุ่มเรื่อง ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85910 : กลุ่มเรื่อง ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85911 : กลุ่มเรื่อง ด้านระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P17 (S2) พัฒนาและประยุกต์ใช้มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและความงอกงามของศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นทุนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เป็นอารยะอย่างยั่งยืน และปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลง

SF N33 (S2P17) วิจัยพื้นฐานด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

#85916 : กลุ่มเรื่อง มนุษยศาสตร์

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85917 : กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N35 (S2P17) วิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม

#85918 : กลุ่มเรื่อง การวิจัยและพัฒนาสุนทรียภาพและความคิดสร้างสรรค์ของด้านศิลปกรรม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

P21 (S4) ยกระดับการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น

SF F13 (S4P21) ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ และนวัตกร ที่มีทักษะสูง ให้มีจำนวนมากขึ้น และตรงตามความต้องการของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

#85905 : กลุ่มเรื่อง การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

SF N43 (S4P21) ส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงให้เข้าสู่เส้นทางอาชีพและมีความก้าวหน้าในสายอาชีพนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

#85886 : ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85922 : ทุนพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85923 : ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85924 : ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85925 : การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงความมั่นคง

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85926 : การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 17:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85927 : การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพระราชดำริ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.

#85928 : การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ

 12 มิถุนายน 2565 เวลา 00:00 น. – 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  หน่วยงานรับรองจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.