สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

Link : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ksk/issue/view/17235 ขอขอบคุณภาพปก โดย ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย [...]

By |2022-05-26T14:36:26+07:00พฤษภาคม 26th, 2022|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านดุริยางค์ศิลป์และทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1By |2022-05-26T14:32:17+07:00พฤษภาคม 26th, 2022|วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านดุริยางค์ศิลป์และทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

สามารถ Download รายงานการประชุมสืบเนื่อง ได้ที่นี่

By |2021-10-20T11:34:31+07:00ตุลาคม 20th, 2021|วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน รายงานการประชุมสืบเนื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายม 2021

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2022-05-26T14:40:48+07:00สิงหาคม 16th, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายม 2021

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2021-05-23T16:14:00+07:00พฤษภาคม 23rd, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ บทความวิชาการ,บทความวิจัย,บทวิจารณ์และหนังสือ,บทความปริทัศน์, บทความรับเชิญ โดยเนื้อหาในบทความเกี่ยวข้องกับ ศิลปศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยาศิลปศาสตร์ ,มนุษยศาสตร์,ปรัชญาและสังคมวิทยา วารสารการวิจัยกาสะลองคำ [...]

By |2021-05-23T16:12:12+07:00พฤษภาคม 23rd, 2021|วารสารการวิจัยกาสะลองคำ, วารสารวิชาการ|ปิดความเห็น บน วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (2020)
Go to Top