Project Description

✨✨ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนากระบวนการวิจัยในหัวข้อ Mis Concept : เทคนิคกำจัดจุดอ่อน ป้องกันทางตันงานวิจัย ✨✨

📍 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย
รองคณบดีคณะครุศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🗓 วันที่ 2 สิงหาคม 2564
⏰ เวลา 09.30 – 12.00 น.
🖥 ผ่านระบบ Zoom

🌈 ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/UzhakE965cixPAVt6

📍 สถาบันวิจัยและพัฒนา : ทำงานเชิงรุก ทันสมัย มืออาชีพ