Project Description

✨✨ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนภายนอก และการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนและนวัตกรรม (PMU) ✨✨

📍 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณสุนันทา สมพงษ์
กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

🗓 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
⏰ เวลา 09.30 – 12.00 น.
🖥 ผ่านระบบ Zoom

🌈 ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/FRN3XsNreXxQcKt4A

📍 สถาบันวิจัยและพัฒนา : ทำงานเชิงรุก ทันสมัย มืออาชีพ