Project Description

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1 (Proceedings)

“อัครศิลปิน คีตศิลป์แผ่นดินไทย”

21-22 ธันวาคม 2561
ณ หอปรัชญารัชกาลที่ ๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Download