Project Description

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

“วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น”