RDI Home2023-02-07T13:53:01+07:00

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ Online คู่มือการใช้งานระบบ Research Database

24มิ.ย., 2022

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

22มิ.ย., 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 : [...]

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3”

วช. ร่วมกับ มศว. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 3" อบรมระหว่างวันที่ 3-7 [...]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566" [...]

การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Go to Top