RDI Home2023-05-19T11:09:31+07:00

24มิ.ย., 2022

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

22มิ.ย., 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 : [...]

[dflip books="%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%99" limit="-1"][/dflip]

CRRU Poll

(บพค.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) . 📣ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567📣 . เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ในทุกระดับและทุกมิติ [...]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” 

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม “การพัฒนาทักษะการนำเสนอบทความวิจัยในระดับนานาชาติอย่างมืออาชีพ” ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา [...]

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง”

ขอเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าร่วม “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับกลาง” รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 เมษายน 2566 ประกาศผลพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในวันที่ 8 พฤษภาคม [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Go to Top