สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

RDI Home2022-09-21T09:57:11+07:00

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย DRMS LOGIN คู่มือการใช้งานระบบ DRMS

24มิ.ย., 2022

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

22มิ.ย., 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 : [...]

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
RDI POST 2564

CRRU Poll

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley

RAINS for Thailand Food Valley เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย Eastern Lanna Food Valley [...]

แนวทางการดำเนินงานในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

   

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์
Go to Top