สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

RDI Home2022-05-24T14:00:34+07:00

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย DRMS LOGIN คู่มือการใช้งานระบบ DRMS

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
RDI POST

CRRU Poll

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
2021-07-20T18:14:20+07:00

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนากระบวนการวิจัยในหัวข้อ Mis Concept : เทคนิคกำจัดจุดอ่อน ป้องกันทางตันงานวิจัย   โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม [...]

2021-07-20T11:58:11+07:00

✨✨ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญรับฟังการเสวนาเชิงวิชาการ แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนภายนอก และการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการทุนของหน่วยบริหารจัดการทุนและนวัตกรรม (PMU) ✨✨ 📍 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา [...]

2021-07-01T11:14:50+07:00

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท. ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “การเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม”

ขอเชิญชวนประชาคมนักวิจัยพัฒนาพื้นที่ นักบริการวิชาการ ที่สนใจการเขียนบทความรับใช้สังคม ตามหลักการเขียนบทความวิชาการเพื่อสู่ตำแหน่งวิชาการรับใช้สังคม ที่ครอบคลุม 7 หัวข้อ ตามหลักเกณฑ์ กพอ. ต้องไม่พลาด [...]

2021-06-29T11:56:24+07:00

สวทช. อว. เปิดให้ดาวน์โหลด E-book ชุดหนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต 7 เล่ม ฟรี

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมจัดทำ E-book ชุดหนังสือเศรษฐกิจแห่งอนาคต [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง / ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องล่าสุด

Go to Top