สถาบันวิจัยและพัฒนา|rdi@crru.ac.th

RDI Home2023-01-23T10:28:31+07:00

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปีพ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2568

การสนับสนุนทุนการทำวิจัยของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2568 แบบเสนอโครงการวิจัย DRMS LOGIN คู่มือการใช้งานระบบ DRMS

24มิ.ย., 2022

ทุน Fundamental Fund

 คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ FF66 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณา งบ 66.pdf แบบฟอร์มข้อเสนอ

22มิ.ย., 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

P9 (S2) พัฒนาสังคมสูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม SF F8 (S2P9) พัฒนาผู้สูงอายุในภาคชนบทและเมืองให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเอง มีคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม #85919 : [...]

” เราจะเป็นศูนย์กลางของงานวิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุก และเป็นองค์กรที่ทันสมัย ด้วยบุคลากรมืออาชีพ “
Sustainable Development Goals (SDGs)
popmake-1896
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว
และนโยบายสาธารณะ
RDI POST 2564

CRRU Poll

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร   "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566" [...]

การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการและผู้สนใจร่วมกิจกรรม การแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation [...]

ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP)

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักวิจัยร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักพื้นฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” (Human Subject Protection: HSP) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ [...]

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

Go to Top