ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

news

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 ประเภททุนทั่วไป

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2560

ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

RDI Activity

R-Center

DRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน

NRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

R-Program

ระบบบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับการทำวิจัย

R-Training

กิจกรรมฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

E-Journal Kasalongkham

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศฯ, เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

Detail

แผนผังแสดงขั้นตอนการขอสนับสนุนการวิจัย

Detail

กำหนดการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จรรยาวิชาชีพวิจัย

Download

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

Download

สัญญารับทุนอุดหนุนการทำวิจัย

OUR TEAM

Team of Research and Development Institute.

Contact With Us

Research and Development Institute.

RDI.CRRU


Research and Development Institute.
80 M. 9 Phahonyothin Road
T.Bandu Meuang District
Chiang Rai Province 57100
: rdi@crru.ac.th
: 0 5377 6104
: 0 5377 6227