ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอเชิญร่วมงาน CRRU Research Show 2017

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2560 กลุ่มเรื่องข้าว รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา

[สวก.] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-9

[สวก.] ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด”

[สกสค.] ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ชุด “โครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์” ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 3” เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัย "สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการรัฐร่วมเอกชนเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านความมั่นคงเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560

วช. จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2560

เว็บไซต์ “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย” (วช.)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการนานาชาติ The 3 AsTen Conference

เชิญชวนส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน" 24 เม.ย. 60

[กรมส่งเสริมวัฒนธรรม] เรื่อง การรับบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ"วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด "อากาศยานไร้คนขับ" ประจำปี 2560

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 ประเภททุนทั่วไป

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2560-2561

ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 ประจำปีพ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม (SeS) หัวข้อ From SeS Framework to Research Proposals รุ่น 2

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม ภายใต้ แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ประจำปี พ.ศ.2562

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

แบบสำรวจข้อเสนอโครงการวิจัยงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประชาสัมพันธ์ “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ประจำปี 2561 (รอบแรก)

สสส. ประกาศแนวทางการสนับสนุนทุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

(วช.) ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการท้าทายไทย

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาและประเทศสมาชิกอาเซียน

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและประชาสัมพันธ์

มรภ.สวนสุนันทา ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 18

มรภ.ชัยภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่" รุ่น 1

ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย  : การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

วช. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อพัฒนานวัตกรรมสายอุดมศึกษา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน : ประกาศการสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การจัด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2561