- NEWS -

ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะดำเนินการให้ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนการวิจัยของนักวิจัย ในภาครัฐและภาคเอกชน ได้พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
งานวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ภาครัฐ ชุมชน ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์

ในการนี้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ ได้ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการบริหารจัดการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่  เพื่อให้เกิดข้อเสนอโครงการวิจัย รายละเอียดดังประกาศและกรอบกรอบการวิจัย โครงการทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรในสังกัด ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ได้ทราบ เพื่อจักได้จัดทำแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) และ ส่งให้ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
ภายใน  วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 256
0 ต่อไป

ไฟล์แนบ รายละเอียดเพิ่มเติม