- NEWS -

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards

เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป อันเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทยกับนานาประเทศ

โดยให้ทุนวิจัยปีละ 500,000 บาท แบ่งให้ไม่เกิน 5 ทุน โดยทุนดังกล่าวจะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น โดยมี ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล เป็นประธานพิจารณาทุนวิจัยฯ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล และนักวิชาการอื่นๆ รวม 18 ท่าน 

     ดังนั้นทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ภายในหน่วยงานของท่านได้เข้าร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย

โดยเริ่มเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

โดยส่งมาที่ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย BRAND'S Health Research Awards บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 140/1 อาคารเคี่ยนหงวน 2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 020797999 หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.brandsworld.co.th/Whats-New/Events/Cerebos-Awards-2017

LINK : http://www.brandsworld.co.th

วันที่ประกาศข่าว :