- NEWS -

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 

     ด้วย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 ในสาขาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตลอดหลักสูตร ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารศิโรจน์ ผลพันธิน 

     ท้ังนี้ จึงใคร่ขอเชิญหน่วยงานของท่านพิจารณาส่งบุคคลเข้าร่วมโครงการดังกล่าวขั้นต้น กำหนดรับจำนวน 30 ท่าน ทั้งนี้จะดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยการสัมภาษณ์ โดยส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 28 เมษายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ คุณพรทิพย์ รดด้วง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ 022445283    

LINK : http://www.dusit.ac.th/

วันที่ประกาศข่าว :