- NEWS -

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดัง link

LINK : http://161.246.14.28/DRLEEN2017/

วันที่ประกาศข่าว :