- NEWS -

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

วช.ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้กำหนดจัดโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

     โครงการอบรมฯดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่านในการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยจึงขอให้ท่านพิจารณาส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรม ในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  สามารถดูรายละเอียดและเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.ird.lpru.ac.th/chicken6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 มิถุนายน (ส่งที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน เพื่อรวบรวมและส่งต่อไปยังราชภัฏลำปาง)

สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชร. 0 5377 6104  หรือ สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏลำปาง 054 237399 ต่อ 3832,1141

LINK : http://www.ird.lpru.ac.th/chicken6

วันที่ประกาศข่าว :