- NEWS -

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 ประเภททุนทั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 ประเภททุนทั่วไป 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น 
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และDownload แบบเสนอโครงการวิจัย ได้ที่ http://www.culture.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 022470013 ต่อ 1309, 1310, 1315

LINK : http://www.culture.go.th

วันที่ประกาศข่าว : 2017-06-02