- NEWS -

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 ใน 4 ประเภททุน ได้แก่
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG)        
ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG)       
ทุนพัฒนานักวิจัย (RSA)       
ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (BRG)       

(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2560) 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

LINK : http://academics.trf.or.th/

วันที่ประกาศข่าว : 2017-06-02