- NEWS -

ขอเชิญส่งแบบเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

วช.ขอเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ ได้นำเสนอข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา โดยสามารถส่งเอกสารแบบเสนอกิจกรรมฯ ได้ที่ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiinvention.nrct.go.th
หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 508-509 
โทรสาร 0 2579 2288 
ผูประสาน : นายสิริชัย เรืองวิเศษ และนางสาวโสภิตา ศรีลา

LINK : thaiinvention.nrct.go.th

วันที่ประกาศข่าว :