Contact us on +66 5377 6000 or rdi@crru.ac.th

โครงการตามพระบรมราโชบาย

ทั้งหมด
จำนวนทั้งหมด 95 รายการ
# ชื่อโครงการ คณะ/สำนักวิชา
1 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างจิตสาธารณะ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กนกวรรณ วังมณี คณะครุศาสตร์
2 รูปแบบการใช้ระบบพี้เลี้ยงและการสอนงานในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มระหว่างปฏิบัติราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดเชียงราย สุรัสวดี นางแล คณะครุศาสตร์
3 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนแบบทวิพหุภาษา สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์
4 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย พูนชัย ยาวิราช คณะครุศาสตร์
5 การพัฒนาแกนนำความเป็นพลเมือง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณัฐธิดา ดวงแก้ว คณะครุศาสตร์
6 การพัฒนาหลักสูตรสำหรับครูสังคมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดแก้ไขปัญหาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย ไอลดา มณีกาศ คณะครุศาสตร์
7 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ โดยผ่านวรรณกรรมของนักศึกษาครูคณะครุศาสตร์ ในการส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงราย ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ คณะครุศาสตร์
8 การพัฒนาระบบพี้เลี้ยงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย ทัศน์พล ชื่นจิตต์ คณะครุศาสตร์
9 การขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการออกเสียงภาษาจีนกลางของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดเชียงราย มลฤดี แซ่ม้า คณะครุศาสตร์
10 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย รัชภูมิ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์
11 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน  "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" สำหรับโรงเรียนในตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ คณะครุศาสตร์
12 การจัดการเรียนรู้ออนไลน์โดยประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สำหรับโรงเรียนอนุบาลนางแลบ้านทุ่ง ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย เศรษฐชัย ใจฮึก สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์
14 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นแบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองของเด็กปฐมวัย ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย ศิวภรณ์ สองแสน คณะครุศาสตร์
15 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย แสงระวี ปัญญา คณะครุศาสตร์
16 รูปแบบการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน สู่การเป็นเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนในตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย กฤติยา อริยา คณะครุศาสตร์
17 อนาคตภาพอาชีพและทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย กฤติยา อริยา คณะครุศาสตร์
18 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย สายรุ้ง ธิตา คณะครุศาสตร์
19 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ สำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เกศรินทร์ ศรีธนะ คณะครุศาสตร์
20 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ สำหรับเด็กปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กรรณิการ์ แซ่ใช้ คณะครุศาสตร์
21 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรม Executive Functions (EF) เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีความเสี่ยงต่อความต้องการพิเศษ ในศตวรรษที่ 21 ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อุไรวรรณ กิมเฮง คณะครุศาสตร์
22 การยกระดับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนางแลสู่การเป็นเกษตรปราดเปรื่อง เสริมศิริ นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ
23 แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดนางแลสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง ยุคประเทศไทย 4.0 กษิดิศ ใจผาวัง คณะวิทยาการจัดการ
24 การยกระดับมาตรฐานกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าการปลูกสัปปะรดนางแล ดรัณภพ อุดแน่น คณะวิทยาการจัดการ
25 การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลของเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดนางแล เสริมศิริ นิลดำ คณะวิทยาการจัดการ
26 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ
27 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สุทธิพร เปี่ยมสุวรรณกิจ คณะวิทยาการจัดการ
28 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองตามเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
29 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศในการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30 การประเมินคุณภาพดินและแหล่งน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กิตติชัย จันธิมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32 นางแล : ทุนทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อรองรับเศรษฐกิจชุมชน ภัทรีพันธุ์ พันธุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์
33 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภัทรีพันธุ์ พันธุ สำนักวิชาสังคมศาสตร์
34 การถ่ายทอดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นครินทร์ น้ำใจดี สำนักวิชาสังคมศาสตร์
35 การเสริมสร้างสุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบล นางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จันจิรา วิชัย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
36 องค์ความรู้สุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จันจิรา วิชัย สำนักวิชาสังคมศาสตร์
37 การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาวะของคู่สมรสสูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ในตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จีรนันต์ ไชยงาม นอกซ์ สำนักวิชาสังคมศาสตร์
38 การศึกษาและสร้างโมเดลการพัฒนาสมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต้องรัก จิตรบรรเทา สำนักวิชาสังคมศาสตร์
39 สมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณ์ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นาวิน พรมใจสา สำนักวิชาสังคมศาสตร์
40 โมเดลการพัฒนาสมรรถนะแห่งชีวิตตามอัตลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ต้องรัก จิตรบรรเทา สำนักวิชาสังคมศาสตร์
41 การเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารต้นทุนตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ปานฉัตร อาการักษ์ สำนักวิชาบัญชี
42 สร้างเสริมความรู้ในการบริหารต้นทุนการเลี้ยงไก่ของตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พัทธมน บุณยราศรัย สำนักวิชาบัญชี
43 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ด้วยสูตรอาหารเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สุภมล ดวงตา สำนักวิชาบัญชี
44 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามศาสตร์พระราชา ตำบลนางแล จังหวัดเชียงราย นำขวัญ วงศ์ประทุม สำนักวิชาการท่องเที่ยว
45 รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชน ตามศาสตร์พระราชา นำขวัญ วงศ์ประทุม สำนักวิชาการท่องเที่ยว
46 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตำบลนางแล ปทุมพร แก้วคำ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
47 การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธภาพกระบวนการผลิตและแปรรูปสับปะรดภูแล ในเขตพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
48 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดแยกสับปะรดด้วยการวิเคราะห์สีผิวของเปลือกสับปะรดโดยผ่านระบบสายพานลำเลียงแบบอัตโนมัติ อนุสรณ์ ใจแก้ว สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
49 การออกแบบและพัฒนาตู้อบแห้งสับปะรดด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 ศักยภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากไผ่เพื่อความยั่งยืน ของบ้านป่าซางวิวัฒน์ นุกุล อินทกูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
51 ฐานข้อมูลและแบบจำลองการกระจายของไผ่หมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์ สุรัสวดี นางแล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากสารสกัดใบไผ่ พรหทัย พุทธวัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
53 ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระของใบไผ่หมู่บ้านปาซางวิวัฒน์ ปิยพร ศรีสม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
54 การพัฒนานวัตกรรมของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ
55 การวิเคราะห์การบริหารจัดการเพื่อสร้างเป็นต้นแบบขององค์กรที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามเทศบาลนครเชียงราย อัจฉราภัทร์ เขมอัครเจตต์ คณะวิทยาการจัดการ
56 การพัฒนาทักษะการผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย กฤษณะ แสงจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ
57 การพัฒนาแนวทางเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย ปวีณา ลี้ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ
58 การพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย เกศกนก ชุ่มประดิษฐ์ คณะวิทยาการจัดการ
59 การขับเคลื่อนการจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณัฐธิดา จุมปา วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนำโขง
60 การจัดการการท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ณัฐธิดา จุมปา วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนำโขง
61 การศึกษาทุนชุมชนชาติพันธุ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ธีรวัชร แก้วเปี้ย วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มนำโขง
62 การพัฒนานวัตกรรมและกลยุทธ์การบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กัสมา กาซ้อน สำนักวิชาบัญชี
63 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพร ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย นิรุตติ์ ชัยโชค สำนักวิชาบัญชี
64 การพัฒนากลยุทธ์การบริหารต้นทุนของผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กัสมา กาซ้อน สำนักวิชาบัญชี
65 การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขวัญฤทัย ครองยุติ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
66 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณฐมน สังวาลย์ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
67 การพัฒนาต้นแบบการจัดการที่พักรูปแบบโฮมสเตย์บ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล สำนักวิชาการท่องเที่ยว
68 ทุนทางสังคมวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พรรณิภา ซาวคำ สำนักวิชาการท่องเที่ยว
69 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย วิจิตรา มนตรี สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
70 การจัดการความรู้เรื่องการผลิตข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบอินทรีย์ ในพื้นที่ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พึงพิศ พิชญ์พิบุล สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 การพัฒนาแผนที่พื้นที่ปลูกข้าว ในพื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชลิดา จันทจิรโกวิท สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
72 การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมการขาย พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กษิรา ภิวงศ์กูร สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
73 การพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากข้าว พื้นที่เทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ธิดาลักษณ์ อยู่เย็น สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
74 การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋นสำหรับกลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น ในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ภูมิพงษ์ ดวงตั้ง สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
75 รูปแบบการจัดการและส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พัชรา ก้อยชูสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
76 บริบทชุมชนและสุขภาวะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรา มณุเชษฐ์ มะโนธรรม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
77 รูปแบบการดูแลสุขภาพตามหลักการ 3 อ. 2 ส. ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พัชรา ก้อยชูสกุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
78 การเฝ้าระวังทางสุขภาพสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนของประชาชนในหมู่บ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พิณัฎฐิณีย์ จิตคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
79 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในพื้นที่ชุมชนบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จรัญ คนแรง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
80 การวิเคราะห์ศักยภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ของชุมชนบัวสลี วิบูลพร วุฒิคุณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
81 การพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ นงนุช ศรีเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
82 การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณะมนุษยศาสตร์
83 การพัฒนาคู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายโดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา จำเริญ ฐานันดร คณะมนุษยศาสตร์
84 การพัฒนาโมบายแอปลิเคชันนำทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน สหัทยา สิทธิวิเศษ คณะมนุษยศาสตร์
85 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะอาชีพของชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สมชาย ใจบาน คณะครุศาสตร์
86 การพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชน ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย กฤษณกัณฑ์ ภาโพธิรัตน์ คณะครุศาสตร์
87 การศึกษาทักษะชีวิตและอาชีพของชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ประภาส ณพิกุล คณะครุศาสตร์
88 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนในชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย แสงระวี ปัญญา คณะครุศาสตร์
89 กลยุทธ์การส่งเสริมคุณลักษณะด้านทักษะอาชีพของชุมชนตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย สุวดี อุปปินใจ คณะครุศาสตร์
90 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน สว่าง กันศรีเวียง สำนักวิชานิติศาสตร์
91 การพัฒนาแนวทางบังคับใช้กฎหมายเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่โบราณสถานของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พิทักษ์ ศศิสุวรรณ สำนักวิชานิติศาสตร์
92 อำนาจทับซ้อนในการพัฒนาพื้นที่โบราณสถาน ตามอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สุรชัย อุฬารวงศ์ สำนักวิชานิติศาสตร์
93 การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรน ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
94 การศึกษาพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ชุติมา ปัญญาหลง สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ
95 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรน ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ทับทิม สุขพิน สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ