Contact us on +66 5377 6000 or rdi@crru.ac.th

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเขียนและพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Up Skill)”
วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ เวลา 9.00-16.00 น.

(รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ : กรณีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับท่าน


ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน