Contact us on +66 5377 6000 or rdi@crru.ac.th

เป้าหมายของโครงการ

  • เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความเข้าใจ ให้กับอาจารย์/นักวิจัยในการทำผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อนำไปสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการวิจัยรับใช้สังคม

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฏา มิ่งฉาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสร้างผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านการรับใช้สังคม"
วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝึกปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ เวลา 9.00-16.00 น.

(รับจำนวนจำกัด)

หมายเหตุ : กรณีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับท่าน


ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน