Contact us on +66 5377 6000 or rdi@crru.ac.th

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสุนันทา สมพงษ์

ที่ปรึกษาการวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังชี้แจง

การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบ 2563 (ครั้งที่ 1)
อังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง 11332 อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หมายเหตุ : กรณีลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกับท่าน

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน