โครงการ

"การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

“การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”


วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท

โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย