วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565

e-book การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2565 สามารถเปิดดูได้ตามลิ้งนี้ http://online.anyflip.com/whowf/vxjx/mobile/index.html

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3251/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขณะนี้คณะกรรมการจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ได้มาตรฐานสากล จึงขอระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...