วันอังคาร, กันยายน 29, 2020

แบบสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

ใบสรุปรายละเอียดงบประมาณ-งวดที่-2 ใบสรุปรายละเอียดงบประมาณ-งวดที่-3

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอแจ้งระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 3251/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในขณะนี้คณะกรรมการจะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ได้มาตรฐานสากล จึงขอระงับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ...