ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

President of Chinag Rai Rajabhat University

อธิการบดี

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

Vice President of Chinag Rai Rajabhat University

รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

Director of Research and Development Institute

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี

ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี

Vice Director of Research and Development Institute.

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

Vice Director of Research and Development Institute.

รองผู้อำนวยการ

นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม

นางสาวทิพย์วัลย์ ศรีพรม

นักวิจัย ปฏิบัติการ

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เบอร์ภายใน : 1908

นางอัจฉรา สินไชยกุล

นางอัจฉรา สินไชยกุล

นักวิจัย

- งานเบิกจ่ายงบรายได้ เบอร์ภายใน : 1907

นายไพรัช โรงสะอาด

นายไพรัช โรงสะอาด

นักบริการวิชาการ

- งานบริการวิชาการ เบอร์ภายใน : 1912

นายธันวา เอี่ยมงาม

นายธันวา เอี่ยมงาม

นักบริการวิชาการ

- งานบริการวิชาการ เบอร์ภายใน : 1913

นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

นายเดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- งานสารสนเทศ - ผู้ประสานระบบ NRMS, DRMS เบอร์ภายใน : 1909

นายเจนณรงค์ ยศมูล

นายเจนณรงค์ ยศมูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานวารสารการวิจัยกาสะลองคำ - งานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เบอร์ภายใน : 1910

นางสาวอุทยาน ทองดี

นางสาวอุทยาน ทองดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ เบอร์ภายใน : 1901

นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์

นางสาวรวิวรรณ ดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ , ผู้ดูแลระบบ R-Program เบอร์ภายใน : 1902

นางสาวเอริ นากุ

นางสาวเอริ นากุ

นักบริการวิชาการ

- งานธุรการ งานบริการวิชาการ เบอร์ภายใน : 1913