ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง

President of Chinag Rai Rajabhat University

อธิการบดี

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู

Vice President of Chinag Rai Rajabhat University

รองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ

Director of Research and Development Institute

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี

ดร.ยุทธศิลป์ ชูมณี

Vice Director of Research and Development Institute.

รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

Vice Director of Research and Development Institute.

รองผู้อำนวยการ

ทิพย์วัลย์ ศรีพรม

ทิพย์วัลย์ ศรีพรม

นักวิจัย ปฏิบัติการ

รักษาการหัวหน้าสำนักงาน เบอร์ภายใน : 1908

อัจฉรา สินไชยกุล

อัจฉรา สินไชยกุล

นักวิจัย

- งานเบิกจ่ายงบรายได้ เบอร์ภายใน : 1907

ไพรัช โรงสะอาด

ไพรัช โรงสะอาด

นักบริการวิชาการ

- งานบริการวิชาการ เบอร์ภายใน : 1912

ธันวา เอี่ยมงาม

ธันวา เอี่ยมงาม

นักบริการวิชาการ

- งานบริการวิชาการ เบอร์ภายใน : 1913

เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

เดชชนะ ศรีรัตนลิ้ม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- งานสารสนเทศ - ผู้ประสานระบบ NRMS, DRMS เบอร์ภายใน : 1909

เจนณรงค์ ยศมูล

เจนณรงค์ ยศมูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานวารสารการวิจัยกาสะลองคำ - งานสนับสนุนการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เบอร์ภายใน : 1910

อุทยาน ทองดี

อุทยาน ทองดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ เบอร์ภายใน : 1901

รวิวรรณ ดวงจันทร์

รวิวรรณ ดวงจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- งานธุรการ , ผู้ดูแลระบบ R-Program เบอร์ภายใน : 1902

เพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์

เพ็ญพักตร์ ไชยนุรักษ์

นักวิชาการศึกษา

เบอร์ภายใน : 1909