วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 27, 2021
 • ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8381
  ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564

 • ประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8382
  ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 15 มีนาคม 2564

 • ประกาศการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
  กรอบงานวิจัย สวก. ปีงบประมาณ 2565
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 18 มกราคม 2564 - 5 มีนาคม 2564
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2
  Link : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7357
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 4 มกราคม 2564 – 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • ประกาศสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรื่อง การรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6346
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 9 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: รถไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8377
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : ภายในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
  ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น

 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 รอบที่ 2 แผนงานการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบคมนาคมแห่งอนาคต: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV component)
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8376
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : ภายในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
  ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น

 • บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator)
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8367
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : ภายในวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.
  (ให้หัวหน้าสถาบัน/ต้นสังกัด กดรับรองเพื่อส่งโครงการในระบบ NRIIS ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น.)

 • ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2564 เรื่อง "การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยเพื่อรองรับแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)"
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7358
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ถึงวัน จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
  (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.)

 • บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6347
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6352
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 22 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. )

 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6351
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 22 ธันวาคม 2563 - 21 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น.
  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ) (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)

 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย
  ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (EDUCATION SANDBOX)”
  Program 15 เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
  Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7352
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 22 ธันวาคม 2563 - 26 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. )

 • บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
  แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่”
  Program 13 นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
  Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7355
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 25 ธันวาคม 2563 - 24 มกราคม 2564 เวลา 24.00 น. (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 18.00 น. )

 • (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) ภายใต้กรอบวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”
  แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
  โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
  Platform 4 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ
  Link : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=7356
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 25 ธันวาคม 2563 - 18 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น.
  (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 17.00 น. ) (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)

 • บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 4 แผนงาน "การสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ปีงบประมาณ 2564
  Link : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p4-ai/
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 30 พฤศจิกายน 2563 – 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ/แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย ภายใต้โปรแกรมที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
  Link : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p5-seed-fund/
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 7 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้โปรแกรมที่ 16 แผนงานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
  Link : https://www.nxpo.or.th/B/proposal-2564/p16-organizational-bridging-fund/
 • ช่วงเวลารับข้อเสนอฯ : 16 ธันวาคม 2563 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น.
 • ประกาศรับข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
  LINK : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6341
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประจำปี 2564
  LINK : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6340
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และการเกษตร ประจำปี 2564
  LINK : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6336
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
 • ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม แผนงานการส่งเสริมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ และแผนงานสังคมไทยไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ 2564
  LINK : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6335
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 ธันวาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอแล้ว)