แผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ 2563 สำหรับนักวิจัยและหน่วยงานในระบบ ววน. ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้สอดคล้องกับแผนงานสำคัญ (flagship) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
ที่มา/ประกาศและเอกสารเพิ่มเติม : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2262

ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
แบบฟอร์มเสนอโครงการ 63_แบบฟอร์มกลาง