การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 – มรภ.บุรีรัมย์ –

0
38

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจการประชุม เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยฉบับเต็ม ได้ที่ http://nirc2019.bru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2561