ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนตามโครงการ “ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2561

0
101

ดาวน์โหลด :

  1. ประกาศรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนฯ (PDF)
  2. ใบนำส่งเอกสารฯ (DOCX)
  3. แบบหนังสือขออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (DOCX)
  4. ใบสมัครขอรับทุน (ภาษาอังกฤษ) (DOCX)
  5. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Form of Proposal) (DOCX)