วช. ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018

0
181

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ขึ้น ระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน
ในการนี้ วช. ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรมดังกล่าว ทั้งในภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ใน 6 กลุ่มเรื่อง ดังนี้
1.การวิจัยด้านการแพทย์ และสาธารณสุข
2.การวิจัยด้านสังคม และการศึกษา
3.การวิจัยด้านการเกษตร
4.การวิจัยด้านความมั่นคง พลังงาน และเทคโนโลยีสีเขียว
5.การวิจัยด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสร้างสรรค์
6.การวิจัยด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจเริ่มต้น(sartup)

โดยสามารถดูรายละเอียดและส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ http://www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ – 24 มิถุนายน 2516