สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

0
135

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (แบบข้อเสนอโครงการ) โดยสามารถ download แบบฟอร์มที่ www.trf.or.th

  • ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ต้นฉบับที่มีการลงนาม และต้องมีหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการจากอธิการบดีหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยต่อการดำเนินโครงการ พร้อมสำเนาจำนวน 15 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการ (MS word) จำนวน 2 ชุด ถึง สกว. ในเวลาราชการ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดทำสัญญาหากโครงการได้รับการอนุมัติ
  • กรณีมีการส่งด้วยตนเองให้ส่งภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (หน่วย ABC) และหากส่งทางไปรษณีย์ จะต้องประทับตราไปรษณีย์ หรือ ผู้ให้บริการในลักษณะไปรษณีย์ ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดและเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่ www.trf.or.th