การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ”นวัตกรรมการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยสถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0
181
Uttaradit Rajabhat University
International Conference on Science and Technology 2018
“Innovative Science and Technology toward Sustainable Community Development”
August 2-3, 2018