โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่4 “อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global

0
178

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่4
“อัตลักษณ์ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity : From Local to Global

วันที่13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์จังหวัดขอนแก่น

การติดต่อส่งผลงาน

1 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2561
รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์
โดยส่ผลงานทางระบบออนไลน์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://fa.kku.ac.th/conference2018
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 043-202396 ,0613158157 Email: tornji@kku.ac.th