สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๘

0
234
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) รุ่นที่ ๑๘
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ จังหวัดเชียงราย
รายละเอียดที่
 
ปิดรับสมัคร  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชั้น 2 อาคาร วช. 2
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900———————
โทร 0 2561 2445
งานอบรมบุคลากรภายใน วช.
ต่อ 838 (ศุภกร, รัตนาภรณ์,)

งานอบรมบุคลากรภายนอก
ต่อ 835 โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (วุฒิกร, ประภัสสร)
ต่อ 835 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) (ประภัสสร, ทิศนา)
ต่อ 838 ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (สมพิศ, โรสนี)
ต่อ 838 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)
ต่อ 838 โครงการพัฒนานักประเมินผลงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)

——————–

Web Site http://www.nrct.go.th/training.aspx
Facebook https://www.facebook.com/nrct.training
Facebook Fan Page https://www.facebook.com/training.nrct