ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

0
144

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561

————————————————————-

วช. และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการ ดังนี้
1. ผู้เสนอโครงการนำเสนอเอกสารเชิงหลักการ โดยส่งตรงมายัง สกว. ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
2. สกว. จะเชิญผู้สนใจที่เสนอเอกสารเชิงหลักการมาร่วมประชุมชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่อความเข้าใจในแนวคิด ทิศทางการดำเนินการ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561
3. ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) และการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ผู้เสนอโครงการส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ โดยส่งตรงมายัง สกว. ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
01-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2561
02-แบบฟอร์มเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2561
03-แบบฟอร์มเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

หมายเหตุ
1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย (Research Project) และแบบเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ได้ทางเว็บไซต์ วช. และ สกว. (www.nrct.go.th และ www.trf.or.th)
2. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2278-8236, 0-2278-8200 ต่อ 8341 และ email : tuangporn@trf.or.th