งานประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 5

0
164

การประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference: A better way for social impact creation and social inequality reduction
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.engagementthailand.org