วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

0
133

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

“พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน”

ในวันศุกร์ 29 มิถุนายน 2561

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://techcon.siamtechu.net/2018/