FRANCO-THAI Mobility Programme: CALL FOR PROPOSALS 2019-2020

0
101

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research / Franco-Thai Mobility Programme / PHC SIAM) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการวิจัยที่กำหนดร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยภายใต้กรอบการทำวิจัยร่วมในลักษณะเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าเดินทางระหว่างประเทศในการเดินทางไปทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ในวงเงินไม่เกิน 150,000 บาท/โครงการ/ปี (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี) ส่วนฝ่ายรัฐบาลฝรั่งเศสจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าประกันสุขภาพสำหรับอาจารย์และนักวิจัยไทยระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในฝรั่งเศส และสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายไทยจะรับผิดชอบค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักสำหรับอาจารย์และนักวิจัยฝรั่งเศสระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา/สถาบันวิจัยในไทย ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการโปรดศึกษารายละเอียดและดำเนินการ ดังนี้

1. กรอก “FORM-01 ใบสมัคร” โดยระบุสถาบันที่เสนอโครงการ ชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้เสนอโครงการ รวมทั้งตรวจสอบรายการเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน
2. กรอก “FORM-02 Annex A” โดยระบุสาขาการวิจัย วัตถุประสงค์ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการและผู้รับผิดชอบโดยละเอียด
3. กรอก “FORM-03 Annex B” โดยกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละปีที่ดำเนินกิจกรรมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุด
4. กรอก “FORM-04 หนังสือรับรองข้อเสนอโครงการ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
5. กรอก “FORM-05 หนังสือยืนยันการสนับสนุนงบประมาณ” ที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
6. แนบหนังสือนำเสนอโครงการจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้มีอำนาจในการปฏิบัติราชการแทน
7. แนบประวัติย่อผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายไทยและฝรั่งเศส (ไม่เกิน 3 หน้าต่อคน)
8. ส่งข้อเสนอโครงการตามเอกสารข้อ 1-7 ข้างต้น จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุดและสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษา (วงเล็บมุมซอง “โครงการ Franco-Thai”) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561

กรณีส่งทางไปรษณีย์ ขอให้ส่ง EMS โดยจะยึดเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เป็นสำคัญ โดยส่งไปยัง:
น.ส.ณัฏฐินี จารุวิจิตร์
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

กรณีส่งด้วยตนเอง สามารถส่งได้ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1 ชั้น 10 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น.

โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารดังต่อไปนี้
– Call for proposals 2019-2020
– Manual 2019-2020 คู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการ
– Guideline of good pratices
– ลักษณะของโครงการที่มีจุดบกพร่อง (รวบรวมจากข้อคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาโครงการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วน และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

สำหรับสถาบันแกนฝ่ายฝรั่งเศสที่ร่วมเสนอโครงการ สามารถเข้าไปที่ลิงค์ประกาศรับสมัครโครงการของฝ่ายฝรั่งเศสที่ http://www.campusfrance.org/siam

ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร 02 610 5394; Email: nuttinee.ohec@gmail.com