สกว. โดยโครงการ คปก. ขอเชิญร่วมโครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (Super Doctor – Research Excellence with Social-Economic Passion)”

0
97

โครงการ “การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” (Super Doctor – Research Excellence with Social-Economic Passion)

รางวัลชนะเลิศสื่อสิ่งพิมพ์ 20,000 บาท

พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลชนะเลิศสื่อวิดีทัศน์ 50,000 บาท

พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

  1. เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ทุน คปก.ที่กำหนดไว้ (Project Brief) ที่แนบมาในรายละเอียดด้านท้าย (30 คะแนน)
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเนื้อหาโครงการ ทุน คปก. แสดงในการน าเสนอผ่านงาน (40 คะแนน)
  3. เทคนิคในการผลิตและนำเสนอมีความน่าสนใจ (30 คะแนน)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

  1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี
  2. สมาชิกในทีมประกอบด้วยจำนวนสมาชิกไม่เกิน 3 คน (สามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 1 คน)
  3. สามารถรวมทีมสมาชิกต่างสถาบันได้ 4. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละประเภทได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

วิธีการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

นิสิต นักศึกษาประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปีที่สนใจสามารถขอรับใบสมัคร หรือสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ และส่งผลงานได้ที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ชั้น 15
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
(วงเล็บมุมซอง ประกวดสื่อสร้างสรรค์ คปก. Super Doctor)

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rgj.trf.or.th/contest