โครงการ อบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร”การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ”

0
291

โครงการ อบรมและพัฒนานักวิจัย

หลักสูตร”การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ”

ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมป่าสักน้อย โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการดาเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นเครือข่ายบริหารจัดการงานวิจัยที่เป็นเลิศ ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ ในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย่างมีส่วนร่วม” ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป้าหมายแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก อีกทั้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งในด้านการสนับสนุน และส่งเสริมระบบการศึกษา รวมถึงเสริมสร้างบุคลากรในระดับอุดมศึกษาในการทาวิจัย มุ่งเน้นสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักวิจัยและสร้างนักวิจัยให้เกิดขึ้นในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่พื้นที่วิชาการ

ในด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้น สิ่งหนึ่งที่มีความสาคัญต่อการเผยแพร่ คือ การเขียนผลงานวิจัย เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างๆ ซึ่งการเขียนบทความ เป็นทักษะที่จาเป็นสาหรับนักวิจัย และนักวิชาการ เพราะการเผยแพร่องค์ความรู้ของผลงานวิจัยต่างๆ ต้องอาศัยความสามารถด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และการเขียนที่ดีนั้นจาเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเขียนเพื่อลงในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ

ดังนั้น ทางเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ได้เล็งเห็นความสาคัญของประเด็นดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการอบรมและพัฒนานักวิจัย หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทั้งใน และต่างประเทศ”ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนานักวิจัย นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 25 สถาบันในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการเขียนบทความ และสามารถเขียนบทความลงวารสารวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปเผยแพร่ในวารสารหรือเอกสารวิชาการระดับชาติได้

http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/unrn/register.php