มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Research and Innovsation for Quality of Life Improvement)”

วันที่ 12-13 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.ubu.ac.th/