การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

0
200

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0”

The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018
“Innovative and Interdisciplinary Research towards a value-based Thailand 4.0”


Hall 4 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018/