การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

0
129

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

1. (สำเนา) ประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

2. (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานประดิษฐ์คิดค้น

3. (สำเนา) ประกาศรับสมัครผลงานวิจัย

4. (สำเนา) ประกาศรับสมัครวิทยานิพนธ์

5. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดนักวิจัย

6. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดผลงานวิจัย

7. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดวิทยานิพนธ์

8. (สำเนา) ระเบียบสำนักงาน-ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์

9. แบบเสนอนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ doc

10. แบบเสนอผลงานวิจัย doc

11. แบบเสนอวิทยานิพนธ์ doc

12. แบบเสนอสิ่งประดิษฐ์ doc

ยื่นเสนอเพื่อขอรับรางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 525 , 0 2579 22 88 ในวันและเวลาราชการ 

หรือทาง e-mail : researcheraward.rekm@nrct.go.th 

LINK : http://www.nrct.go.th